ชื่อ - นามสกุล :นายบรรจง ขอดแก้ว
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน