ชื่อ - นามสกุล :นางสาวบริดดา ท้าวหน่อ
ตำแหน่ง :ครูพิเศษ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ที่อยู่ :330 หมู่ 17 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
Telephone :0631050312
Email :borridta.bridta@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :