ชื่อ - นามสกุล :นางสาวณัฐฐ์ศศิ ทิพย์บุญศรี
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :