[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
+++PUA SCHOOL +++
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ
Click ดูประวัติ
นางลัดดา มหานิล
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นางสาวกนกพร แซ่ปัง
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวเยาวภา โนพวน
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการสอนวิชาเคมี
Click ดูประวัติ
นายดำรงค์ คันธะเรศย์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
Click ดูประวัติ
นายพุทธพงศ์ เลขะวิพัฒน์
ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติการสอนวิชาเคมี
Click ดูประวัติ
นางมยุรา ปัญญาวงค์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการสอนวิชาฟิสิกส์
Click ดูประวัติ
นายธวัชชัย ศิริคำวงศ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการสอนวิชาฟิสิกส์
Click ดูประวัติ
นายนพรัตน์ ใบยา
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการสอนวิชาชีววิทยา
Click ดูประวัติ
นายเชิด ปันแปง
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางอารีย์ พิเคราะห์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการสอนวิชาฟิสิกส์
Click ดูประวัติ
นางสาวพิมลพรรณ ธรรมไชย
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการสอนวิชาชีววิทยา
Click ดูประวัติ
นางอรณี ผาแก้ว
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสุรีพร เขียวสมบัติ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสุพรรษา เขื่อนธะนะ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายอนุรักษ์ เมฆแสน
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวพัชรินทร์ สมบัติ
ครู คศ.1
ปฏิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางกนกพร ประทุมแก้ว
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ปฏิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาววานิสสา คำมูลอินทร์
ครู คศ.1
ปฏิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวกิตติภรณ์ วังกะ
ครู คศ.1
ปฏิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวสุมนลักษณ์ สุวรรณ์
ครู คศ.1
ปฏิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายมานพ ตันติกตัญญุ
ครู วิทยฐานะชำนาญ
ปฏิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางรัชนี บูรณพันธ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสุธาลักษณ์ จันทรสูรย์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
Click ดูประวัติ
นางหรรษา สิทธิพงศ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
Click ดูประวัติ
นายภคพล วัฒนะ
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
Click ดูประวัติ
นางกานต์พิชชา เจียมรุ่งรักษา
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
10 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
11 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
12 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาฯ
14 : กลุ่มงานแนะแนว
15 : เจ้าหน้าที่
16 : ลูกจ้างประจำ