[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
+++PUA SCHOOL +++
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
Click ดูประวัติ
นายประกวด พายัพสถาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารสถานศึกษา
Click ดูประวัติ
นายมนตรี ศรีสุขคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายสุบรรณ ไชยหาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นายบรรจง ขอดแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
Click ดูประวัติ
นางสาวศศิวิมล หอมนวน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
10 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
11 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
12 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาฯ
14 : กลุ่มงานแนะแนว
15 : เจ้าหน้าที่
16 : ลูกจ้างประจำ