[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
+++PUA SCHOOL +++
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางพัฒนา กันอาทา
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นายคมสันต์ ขันทะสอน
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางบุษบา จันทร์สุข
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางรัชชนก จิตระวงศ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสายฝน พรหมลังกา
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางอนงค์ลักษณ์ มโนวงค์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางประพิมพร แสนทวีสุข
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางอรพรรณ ไชยศิลป์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสุทธิสา สุทธิแสน
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสาวนิลกาญจน์ ไชยโย
ครู คศ.1
ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสาวอัจฉราภรณ์ อิ่นธิ
ครู คศ.1
ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทย
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
7 : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
10 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
11 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
12 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาฯ
14 : กลุ่มงานแนะแนว
15 : เจ้าหน้าที่
16 : ลูกจ้างประจำ